Domov > O LEO klubu Konjice

Začetek

LEO klub Konjice je bil ustanovljen leta 2006 pod mentorstvom Humanitarnega društva Lions klub Konjice, ki nam je vzgled za odgovorno in vztrajno delo.

V LEO klubu prijateljujemo člani, ki si prizadevamo pomagati socialno ogroženim posameznikom in skupinam ljudi. Z aktivnostmi v lokalnem okolju si prizadevamo promovirati solidarno in družbeno odgovorno pomoč soljudem. Sredstva za pomoč drugim zbiramo z organizacijo različnih aktivnosti, kjer lahko več ali manj sodeluje vsak zainteresirani, ne glede na svoj čas ali finančne zmožnosti. Kot cilj smo si zastavili dejansko pomoč socialno ogroženim, z velikim poudarkom na mladini in njihovi prihodnosti. S kreativnostjo smo razvili različne oblike aktivnosti, preko katerih zbiramo prispevke za pomoč več družinam, posameznikom in nevladnim organizacijam, mnogokrat tudi s sodelovanjem z drugimi organizacijami in zavodi.


Namen

Društvo je ustanovljeno z naslednjim namenom:

  • spodbujati in širiti takšno skupno delovanje znotraj naše družbe, ki bo razvijalo naslednje osebne kvalitete članov društva: vodenje (Leadership), izkušenost (Experience) in priložnost (Opportunity);
  • s prijateljskim združevanjem članov društva razvijati in pospeševati medsebojno razumevanje in spoštovanje ter se zavzemati za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni razvoj družbe ob doslednem spoštovanju pravnega reda Republike Slovenije, kakor tudi pravil mednarodnega združenja Leo klubov.

 


 

Cilji

Leo klubi so svetovna, dobrodelna, nepolitična in nereligiozna organizacija. So podmladek Lions klubov in združujejo mlade med 16. in 30. letom starosti, ki so pripravljeni pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Klubi pomagajo socialno ogroženim posameznikom in skupinam ljudi, sodelujejo z drugimi organizacijami in zavodi, predvsem pa poskušajo izboljšati prihodnost mladim. Klub za člane pomeni pridobivanje izkušenj iz vodenja in organiziranja na osnovi ponujenih možnosti.

Smoter gibanja je utrjevati in spodbujati razumevanje med narodi sveta, zavzemati se za načela dobre vlade in dobrega državljanstva, prispevati k družbenemu, kulturnemu, socialnemu in moralnemu blagostanju družbene skupnosti, združevati klube v duhu prijateljstva in medsebojnega razumevanja ter spodbujati ljudi za stalno, učinkovito in nesebično pomoč pri napredku družbene skupnosti, pri dvigu moralne zavesti v poklicnem, javnem in tudi v zasebnem življenju.

Prvi Leo klub je bil ustanovljen leta 1957 v ZDA. V svetu deluje več kot 5650 klubov v 139 državah. Njihov skupni slogan je »WE SERVE« – »POMAGAMO«. V Sloveniji je bil Leo klub prvič ustanovljen leta 1993 v Ljubljani, do danes pa je se Leo gibanje razširilo po celotni državi. Tako imamo danes 22 Leo klubov. Leta 2001 je bila ustanovljena zveza Leo klubov imenovana Distrikt 129, ki združuje vse klube. Predsednik LEO Distrikta 129, Slovenija, v letu 2015/2016, je Črt KLANČIČ. Predsedstvo LEO DISTRIKT 129 SLOVENIJA.

Vsak Leo klub deluje v svojem ožjem in širšem domačem okolju tako, da organizira različne akcije, kot so delavnice, tečaji, koncerti, plesi, dražbe, razstave in podobno, vse z namenom zbiranja denarnih ali materialnih sredstev za pomoči potrebnim posameznikom, družinam, in različnim skupinam. Klubi se tudi vključujejo v vzgojno izobraževalne programe zavodov in pomagajo njihovim varovancem.

Klubi se med seboj srečujejo vsako leto na nacionalni konvenciji, mednarodno pa se klubi srečujejo na »Leo Europa Forum« (LEF), ki se organizira vsako leto v drugi državi. Leta 2005 je bila Slovenija prvič gostiteljica tega evropskega srečanja. Na vsakem takem srečanju se člani izobražujejo na različnih tematskih delavnicah, obiskujejo zanimive kraje države gostiteljice, spoznavajo delovanja drugih klubov, spoznavajo nove prijatelje, predvsem pa gre za druženje mladih in nabiranje izkušenj. Izkupiček družabno – izbobraževalnih srečanj se nameni v praviloma vnaprej izbran humanitarni namen.

Slovenski Leo Distrikt 129 vodi predsedstvo Distrikta, sestavljajo pa ga lokalni Leo klubi.

V Leo klubu Konjice smo ponosni, da smo bili mentorski klub Leo klubu Rogaška in Leo klubu Slovenska Bistrica.

 


 

Aktivnosti

Naša tradicionalna prireditev je dobrodelna LEO olimpijada, kjer z organiziranjem družabnih tekmovanj v pikadu, biljardu in ročnem nogometu zbiramo denarne prispevke sodelujočih. V klubu se tudi zavedamo, da moramo biti vzgled mlajšim, vrstnikom in konec koncev tudi starejšim od nas. Naše dobrodelne akcije zato združujemo tudi s športom. Prav tako sodelujemo na večjih lokalnih tradicionalnih prireditvah, kjer zbiramo denarne prispevke na postavljeni stojnici ali organiziramo dobrodelne srečelove. Novembra v lokalnih trgovskih centrih zbiramo gospodinjske in šolske potrebščine, s katerimi razveselimo veliko število otrok s tradicionalnim Miklavževim obdarovanjem. Vsako leto sodelujemo s svojo posadko na dobrodelni regati Lions kluba Konjice ter pomagamo pri aktivnostih na njihovi vsakoletni obletnici Charter nighta (ustanovitvenega večera).

Izkušnje nas učijo, da pomoč še zdaleč niso le materialne dobrine. Največkrat se izkaže, da samo druženje, bližina, lepa beseda skrivajo in dajejo največ. Z vsem podarjenim, s stvarjo ali mislijo, pa smo neopisljivo bogatejši mi sami − iskrena hvala in nasmešek v očeh te v najlepšem smislu spremeni in miselno razširi.

Naj na tem mestu še na kratko omenimo komu smo vsa ta zbrana sredstva namenili do sedaj: v sodelovanju z lokalnim društvom za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju smo peljali njihove varovance na učno pot za slepe in slabovidne, pomagali smo družini pri nabavi prilagojenega vozička za njihovega otroka, financirali smo letovanje otrok iz ogroženih družin in poklonili finančna sredstva kriznemu centru za otroke. Ponosni smo na sodelovanje kluba kot lokalnega organizatorja projekta Očistimo Slovenijo v Slovenskih Konjicah. Stanovalkam in stanovalcem bližnjega doma za starejše občane smo večkrat popestrili ustaljen vsakdan in jim omogočili ogled aktualnega lokalnega kulturnega dogodka.

LEO klub Konjice uresničuje svoj program in cilje zlasti z naslednjimi nalogami:

  • organizacija in izvedba rednih srečanj vseh članov društva;
  • prirejanje in organizacija dobrodelnih prireditev, katerih namen je pomagati osebam, za katere društvo ugotovi, da so potrebne pomoči, materialne ali druge;
  • prijateljsko povezovanje članov društva ter organiziranje različnih konferenc z namenom njihovega izobraževanja in usposabljanja;
  • sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi s ciljem medsebojnega spoznavanja, pretoka informacij, krepitev idej ter uresničevanja skupnih interesov.

Spodbudne besede mentorja

Tadej Slapnik, ustanovni član LEO kluba Konjice ob 5. obletnici LEO kluba Konjice: “Kot mentor ustanovitve LEO kluba Konjice sem ponosen in vesel, da so njegove prizadevne članice in člani v prvih petih letih delovanja dokazali, da je Lions klub Konjice s spodbudo in podporo ustanovitvi LEO kluba sprejel pravilno in modro odločitev. Aktivni člani Leo kluba namreč poleg nepogrešljive pomoči Lions klubu Konjice izvajajo tudi številne samostojne dobrodelne aktivnosti, s katerimi pomembno prispevajo k uresničevanju naše skupne zaveze in vizije: Pomagati pomoči potrebnim. Mladi v klubu so tudi pozitiven zgled vrstnikom v lokalnem okolju, saj s svojim delovanjem dokazujejo, da lahko k uresničevanju načel solidarnosti v družbi veliko prispevajo prav mladi.”